Integritetspolicy

WeSupero AB (”WeStudents” eller “vi”) värnar om din integritet. Därför samt för att följa GDPR vill vi informera dig om hur vi behandlar dina personuppgifter samt vilka rättigheter du har.

 • Sammanfattningsvis behandlar vi personuppgifter om dig som medlem för att:
 • Verifiera att du kan bli medlem hos oss, främst genom att säkerställa att du studerar
 • Administrera ditt medlemskap, d.v.s. ge dig möjlighet att logga in och använda WeStudents hemsida och/eller app där du kan ta del av fina erbjudanden och information anpassad för dig
 • Utfärda ett studieintyg som kan användas för att verifiera dig som student
 • Skicka nyhetsbrev, SMS och notiser med erbjudanden på produkter, tjänster, jobb och karriär
 • Visa anpassad marknadsföring i digitala kanaler
 • Kommunicera med dig
 • Anordna tävlingar
 • Förbättra vår tjänst, t.ex. genom att genomföra undersökningar
 • Undvika och hantera eventuella bedrägerier
 • Om du har valt att få våra nyhetsbrev behandlar vi dina personuppgifter för att skicka intressanta erbjudanden och nyheter till dig.
 • Om du kommunicerar med oss utan att logga in behandlar vi dina personuppgifter för att kunna kommunicera med dig.
 • Om du deltar i en tävling behandlar vi personuppgifter för att genomföra tävlingen.
 • Om du bett oss sluta skicka marknadsföring till dig lagrar vi information om det för att säkerställa att du inte ska få marknadsföring från oss

 

Nedan hittar du mer information om hur och varför vi behandlar dina personuppgifter. Vi beskriver vilka rättigheter du har när vi behandlar dina personuppgifter. T.ex. att du har rätt att inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten och att du när som helst invända kan invända mot marknadsföring.

Vi beskriver även vad vi har för laglig grund för behandlingen och hur länge vi lagrar dina personuppgifter.

 

 

Innehållsförteckning

Vem är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter?

Varifrån får vi dina personuppgifter?

Måste du tillhandahålla dina personuppgifter till oss?

Vilka har tillgång till dina personuppgifter och varför?

Delar vi dina personuppgifter utanför EU/EES?

Vilka rättigheter har du?

Detaljerad beskrivning av hur vi behandlar och lagrar dina personuppgifter

Om du är medlem hos oss

Om du har valt att få våra nyhetsbrev

Om du kommunicerar med oss utan att logga in

Om du deltar i en av våra tävlingar

Om du bett oss sluta skicka marknadsföring till dig

Intresseavvägning

 

Vem är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter?

WeSupero AB med organisationsnummer 556925-6646, ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter (personuppgiftsansvarig).

Om du har några frågor angående vår behandling av dina personuppgifter eller om du vill utöva någon av dina rättigheter kan du kontakta oss på vår e-postadress support@westudents.se eller ringa oss på telefonnummer 076-3146020. Vår postadress är Gyllenhjelmsgatan 6 BV, 64530 Strängnäs, Södermanlands län.

Varifrån får vi dina personuppgifter?

Främst behandlar vi dina personuppgifter som du har delat med oss. Vi hämtar information från andra i följande fall:

 • När du är medlem hos oss hämtar vi även information från Centrala Studiestödsnämnden (CSN) för att säkerställa att du är student.
 • Om du har kontakt med oss på sociala medier behandlar vi de personuppgifter som vi har fått från dig och som finns på de sociala medier du använder.
 • Om du deltar i en tävling på sociala medier kommer vi att hämta information från de sociala medier du varit aktiv på.

Måste du tillhandahålla dina personuppgifter till oss?

Vi måste behandla de personuppgifter som du anger när du blir medlem för att du ska kunna vara medlem. Vissa personuppgifter måste vi även behandla för att vi ska kunna följa krav i lagstiftning. Vilka uppgifter som du måste tillhandahålla kan du läsa i de tabeller nedan där den lagliga grunden är ingående eller fullgörande av medlemsavtalet samt rättslig förpliktelse. Om du inte lämnar sådana personuppgifter kommer du inte kunna bli eller vara medlem hos oss eller avregistrera dig från nyhetsbrev.

Vilka har tillgång till dina personuppgifter och varför?

Dina personuppgifter behandlas främst av oss på WeStudents. Vi kommer dock att dela dina personuppgifter med tredjeparter i enlighet med nedan.

 • För att ha fungerande IT-system och bedriva vår verksamhet på ett effektivt sätt delar vi dina personuppgifter med våra IT-leverantörer för att de ska kunna fullgöra sina skyldigheter gentemot oss i enlighet med det avtal vi har. IT-leverantörerna behandlar inte personuppgifterna för andra ändamål.
 • För att våra samarbetspartners som tillhandahåller erbjudanden ska få kännedom om att du är berättigad till erbjudanden kommer vi i vissa fall att dela dina uppgifter med dem i enlighet med medlemskapets syfte. Vi kan av denna anledning komma att dela dina personuppgifter med våra samarbetspartners som t.ex. söker efter extrajobbare med din profil.
 • För att ge dig och andra potentiella kunder anpassad marknadsföring genom digitala kanaler kommer vi att dela dina personuppgifter med den relevanta tjänsteleverantör som tillhandahåller den digitala kanalen, t.ex. Facebook.
 • Vi delar dina personuppgifter med externa partners som hjälper oss att administrera vår marknadsföring via digitala kanaler.

Delar vi dina personuppgifter utanför EU/EES?

Om du samtyckt till att få nyhetsbrev eller om du som medlem inte invänt mot utskick från oss använder vi oss av en molntjänst för nyhetsbrev där dina personuppgifter behandlas i USA.  Molntjänstleverantören behandlar endast personuppgifterna enligt vårt uppdrag och enligt våra instruktioner.

Den leverantör som vi använder för att skicka nyhetsbrev använder standardavtalsklausuler vid överföringen av personuppgifter utanför EU/EES. Vid överföring har leverantören vidtagit ett flertal skyddsåtgärder för att så långt som möjligt ge dina personuppgifter en väsentligt likvärdig skyddsnivå som inom EU/EES. Standardavtalsklausulerna har beslutats om av EU-kommissionen och kan användas av företag för att säkerställa skydd av personuppgifter vid överföring utanför EU/EES.

Vilka rättigheter har du?

I enlighet med dataskyddlagstiftning har du vissa rättigheter. Nedan kan du läsa mer om vilka dessa rättigheter är.

Rätt att återkalla ditt samtycke och att invända mot behandling

Du har rätt att återkalla hela eller del av det lämnade samtycket till behandlingen av dina personuppgifter. Återkallelsen av ditt samtycke får effekt efter att återkallelsen ägde rum.

Du har alltid rätt att invända mot att dina personuppgifter behandlas för marknadsföringsändamål och profilering, såsom nyhetsbrev och anpassad marknadsföring. Läs mer om automatiserat beslutsfattande inklusive profilering senare i policyn.

Du har också rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter som grundar sig på en intresseavvägning. Läs mer om vad en intresseavvägning innebär nedan. I vissa fall har du dock inte rätt att invända mot en behandling som grundar sig på en intresseavvägning, (t.ex. eftersom vi måste lagra dina personuppgifter). Så är fallet om vi kan uppvisa tvingande berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter eller om det sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.

Rätt till tillgång

Du har rätt att få en bekräftelse på om personuppgifter som rör dig behandlas av oss samt information om den behandling som vi utför, t.ex. ändamålen med behandlingen och hur länge uppgifterna sparas. Du kan även få tillgång till personuppgifterna och få en kopia av de personuppgifter som behandlas av oss.

Rätt till rättelse

Du har rätt till rättelse av eventuella felaktiga personuppgifter som rör dig och att få ofullständiga personuppgifter kompletterade.

Rätt till radering (rätten att bli bortglömd) och begränsning av behandling

Du har under vissa förutsättningar rätt att begära radering av dina personuppgifter. Sådana förutsättningar föreligger om t.ex. personuppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål som de samlats in eller behandlats för eller om du återkallar ditt samtycke som behandlingen grundar sig på och det inte finns någon annan rättslig grund för behandlingen.

Du har också rätt att begära att vi begränsar vår behandling av dina personuppgifter. Sådana förutsättningar föreligger om du t.ex. bestrider uppgifternas korrekthet eller om behandlingen är olaglig och du motsätter dig att personuppgifterna raderas samt istället begär en begränsning av uppgifternas användning.

Rätt att inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten

Du har alltid rätt att lämna klagomål till en behörig tillsynsmyndighet. I Sverige är detta Integritetsskyddsmyndigheten.

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att be oss att överföra vissa av dina personuppgifter vi har om dig till ett annat företag, när det är tekniskt möjligt (dataportabilitet).

Rätten gäller för personuppgifter som du har lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format om behandlingen grundar sig på ett samtycke eller ett avtal och behandlingen sker automatiserat.

Detaljerad beskrivning av hur vi behandlar och lagrar dina personuppgifter

Här kan du läsa mer i detalj om varför vi behandlar dina personuppgifter, vilka kategorier av personuppgifter vi behandlar samt vilken den lagliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter är. Du kan även läsa om hur länge vi lagrar dina personuppgifter.

Om du är medlem hos oss

Ändamål: För att ge dig behörighet som student och medlem
Behandlingar som utförs Personuppgifter som behandlas Laglig grund

•      Verifiera att du har rätt att bli medlem och ta del av våra tjänster genom ett utdrag från CSN (läs mer om automatiserat beslutsfattande nedan)

•      Tillhandahålla ett studiebevis till dig som du kan använda för att verifiera att du är behörig att ta del av våra erbjudanden

•     Namn

•     Personnummer

•     Information från din Bank-ID app

•     Information om vilken termin du har studiemedel för (lämnas automatiskt av CSN)

•     Adress (lämnas automatiskt av CSN)

Ingående samt fullgörande av ditt medlemsavtal

Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna ingå avtal med dig samt fullgöra det ingångna medlemsavtalet. Om uppgifterna inte lämnas har du inte möjlighet att bli medlem hos oss.

 

Personnummer behöver behandlas för att kunna få tillgång till uppgifterna från CSN när du blir medlem hos oss samt därefter vid inledningen av varje termin p.g.a. vikten av en säker identifiering då vi utfärdar studiebevis och kontrollerar att du aktivt studerar.

Lagringstid: Om det efter din registrering visar sig att du inte uppfyller villkoren för att bli medlem eller av annan anledning efter registreringen inte blir medlem kommer vi att radera dina uppgifter.

Om du blir medlem kommer vi att fortsätta lagra dina uppgifter i enlighet med vad som anges nedan under respektive ändamål.


Automatiserat beslutsfattande:
För att bedöma om du har rätt att ta del av erbjudanden används ett automatiserat beslutsfattande. Det görs för att bedöma om du är studerande och därmed kan få ett studiebevis samt enligt våra medlemsvillkor kan bli medlem. Vi behöver göra det för att kunna utfärda ett studieintyg, för att bedöma om du uppfyller våra villkor och för att erbjudanden hos våra samarbetsparters endast är tillgängliga för studenter varför vi behöver säkerställa att du tillhör den grupp som kan nyttja erbjudandet. Beslutet innebär att du antingen nekas ett medlemskap eller att du kan bli medlem hos oss. Du har inte möjlighet att invända mot automatiserat beslutsfattande som sker för att bedöma om du kan bli medlem hos oss eftersom bedömningen är nödvändig för att vi ska kunna ingå medlemsavtalet med dig. Däremot har du självklart ett fritt val att välja om du vill bli medlem eller ej. 

Ändamål: För att tillhandahålla ditt medlemskap
Behandlingar som utförs Personuppgifter som behandlas Laglig grund
•      Skapa och administrera ditt medlemskonto

•     Namn

•     E-postadress

•     Adress

•     Användarnamn

•     Lösenord

Fullgörande av ditt medlemsavtal

Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra det ingångna medlemsavtalet. Om uppgifterna inte lämnas har du inte möjlighet att vara medlem hos oss.

Lagringstid: Uppgifterna lagras så länge du är medlem hos oss (se om medlemskapets upphörande i våra villkor).

 

Ändamål: För att du ska kunna ta del av erbjudanden hos våra samarbetspartners
Behandlingar som utförs Personuppgifter som behandlas Laglig grund

•      Visa dig erbjudanden på produkter, tjänster, jobb och karriär

•      Lagra information om vilka erbjudanden som du använder och vilka banners du klickar på

•      I de fall samarbetspartners behöver få information om vilka erbjudanden som har använts kommer sådan information att delas anonymiserat, t.ex. för att ersättning som är beroende av antalet som nyttjat ett erbjudande ska kunna betalas ut

•     Utbildning

•     Lärosäte

•     Examensår

Om du väljer att ange dessa uppgifter behandlar vi även information om:

•     Jobbpreferenser

•     Intressen

Intresseavvägning

Behandlingen är motiverad av vårt berättigade intresse av att i enlighet med våra medlemsvillkor kunna visa dig erbjudanden som är relevanta för dig baserat på den information vi har om dig (profilering) samt för att du ska kunna nyttja erbjudanden hos våra samarbetspartners.

Läs mer om profilering nedan.

Lagringstid: Informationen kommer att lagras så länge du är medlem hos oss (se om medlemskapets upphörande i våra villkor) om du inte invänder mot behandlingen innan dess.

 

Ändamål: För att skicka marknadsföring till dig
Behandlingar som utförs Personuppgifter som behandlas Laglig grund

•      Skicka marknadsföring och nyhetsbrev med erbjudanden och information via e-post och notiser i appen och i inloggat läge på hemsidan

•      Om du väljer att lämna ditt telefonnummer får du även marknadsföring via SMS

•      Skicka personligt anpassad marknadsföring så att du får erbjudanden och information som vi tror att du är intresserad av (profilering), t.ex. jobberbjudanden som vi tror att är relevanta för dig

•      Namn

•      E-postadress

•      Telefonnummer

För anpassad marknadsföring behandlar vi även information om:

•      Den skola du studerar vid

•      Din utbildning

•      Ditt examensår

•      Dina intressen

•      Dina jobbpreferenser

•      Din användning av våra erbjudanden

•      Din användning av vår hemsida

Intresseavvägning

Behandlingen är motiverad av vårt berättigade intresse av att skicka marknadsföring som är relevant för dig baserat på den information vi har om dig (profilering). Du har rätt att invända mot profileringen samt marknadsföringen när uppgifterna samlas in samt vid varje utskick.

Läs mer om profilering nedan.

Samtycke

Information om hur du använder vår hemsida samlas in och analyseras enbart om du har valt att samtycka till detta.

Lagringstid: Informationen kommer att lagras så länge du är medlem hos oss (se om medlemskapets upphörande i våra villkor) om du inte invänder mot behandlingen innan dess. Du kan när som helst tacka nej till marknadsföring via e-post, SMS och notiser samt profilering. Viss marknadsföring, t.ex. erbjudanden är dock inbyggt i appen och på hemsidan och en del i syftet med ditt medlemskap. Vill du slippa denna typ av marknadsföring kan du när som helst avsluta ditt medlemskap.

Vi slutar samla in och analysera information om hur du använder hemsidan om du återkallar ditt samtycke.

 

Ändamål: För att marknadsföra oss i digitala kanaler
Behandlingar som utförs Personuppgifter som behandlas Laglig grund

•      Tillhandahålla anpassad marknadsföring i digitala kanaler (t.ex. på Facebook), inklusive i sociala medier och våra samarbetspartners webbsidor

•      Dela personuppgifter med nämnda aktörer

•      E-postadress

•      De erbjudanden som du har använt

•      Ytterligare information som du har lämnat till oss och som gör att vi kan anpassa marknadsföringen för att passa dig

Samtycke

Vi inhämtar dig samtycke för att kunna ge dig som medlem och andra potentiella kunder marknadsföring som är relevant för dig baserat på den information vi har om dig (”profilering”).

Läs mer om profilering nedan.

Lagringstid: Informationen kommer att lagras så länge du är medlem hos oss (se om medlemskapets upphörande i våra villkor) om du inte invänder mot behandlingen innan dess.

 

Profilering: Vi använder ett automatiserat beslutsfattande, så kallad profilering, för att visa dig de erbjudanden som passar dig bäst och för att tillhandahålla anpassad marknadsföring. Profilering görs för att vi annars inte hade kunnat visa relevanta erbjudanden och marknadsföring för just dig, t.ex. lediga jobb relevanta för just din utbildning. Profileringen innebär att du inte visas erbjudanden och marknadsföring som inte är relevantför dig. Du har rätt att invända mot profilering. Du kan läsa mer om din rätt att invända ovan där dina rättigheter förklaras.

 

Ändamål: För att förbättra vår tjänst
Behandlingar som utförs Personuppgifter som behandlas Laglig grund

•      Skicka förfrågningar om att delta i undersökningar om användning av vår tjänst

•      Hantera de svar som du lämnar i undersökningen

•      Sammanställa statistik av resultaten från våra undersökningar

•      Namn

•      E-postadress

•      Information som du lämnar i undersökningen

 

Intresseavvägning

Behandlingen är motiverad av vårt berättigade intresse av att kunna kontakta dig med en förfrågan om att utvärdera vår tjänst för att kunna förbättra vår tjänst.

•      Undersöka hur vår tjänst används för att kunna göra förbättringsåtgärder

•      Information om vilka erbjudanden som du har använt

•      Information om hur tjänsten används

Samtycke
Lagringstid: Vi skickar undersökningar till dig så länge du är medlem hos oss (se om medlemskapets upphörande i våra villkor). Vi upphör dock behandlingen av dina personuppgifter för detta syfte om du invänder mot att få inbjudningar till undersökningar. Vi kommer endast att sammanställa och lagra resultatet av undersökningarna anonymt.

 

När du använder vår hemsida utan att logga in: Vi kommer att använda cookies för att undersöka hur vår hemsida används samt för att ta fram statistik för användningen. Detta kan du läsa mer om vid vår information om behandling av cookies.

 

Ändamål: Bjuda in dig till eventuella tävlingar
Behandlingar som utförs Personuppgifter som behandlas Laglig grund

•      Bjuda in dig till tävlingar

Nedan hittar du information om hur vi behandlar dina personuppgifter om du väljer att delta i en av våra tävlingar.

•      Namn

•      E-postadress

•      Ditt tävlingsbidrag

Intresseavvägning

Behandlingen är motiverad av vårt berättigade intresse av att bjuda in dig till tävlingar samt att administrera din anmälan och ditt deltagande.

Lagringstid: Vi kommer att bjuda in dig till tävlingar så länge du är medlem hos oss (se om medlemskapets upphörande i våra villkor). Vi upphör dock behandlingen av dina personuppgifter i detta syfte om invänder mot att få inbjudningarna.

Vi kommer att lagra ditt eventuella tävlingsdeltagande under tiden tävlingen pågår samt i tre månader därefter.

 

Ändamål: För att undvika och hantera bedrägerier
Behandlingar som utförs Personuppgifter som behandlas Laglig grund

•      Kontrollera att vår tjänst används i enlighet med våra villkor och policys

•      Verifiera dig som användare vid inloggning

•      Bistå myndigheter vid utredningar om eventuella brott

•      Information från ditt användarkonto

•      Användarnamn

•      Lösenord

•      Användning av tjänsterna

Intresseavvägning

Vår rättsliga grund för behandlingen är vårt berättigade intresse av att upprätthålla kontroll av användningen av vår tjänst.

Lagringstid: Uppgifterna lagras så länge du är medlem hos oss (se om medlemskapets upphörande i våra villkor). Faktiska ärenden om bedrägerier lagras dock endast i tolv månader från det att ärendet är avslutat.

 

Om du har valt att få våra nyhetsbrev

Ändamål: För att skicka intressanta erbjudanden och nyheter till dig som samtyckt till detta
Behandlingar som utförs Personuppgifter som behandlas Laglig grund

•      Skicka erbjudanden och information via e-post eller SMS som du har samtyckt till att få

 

•      Namn

•      E-postadress och/eller telefonnummer

Samtycke
Lagringstid: Vi behandlar dina uppgifter tills du avregistrerar dig från våra utskick eller på annat sätt invänder mot marknadsföringen. Detta kan du när som helst göra.

 

Om du kommunicerar med oss utan att logga in

Ändamål: För att kommunicera med dig
Behandlingar som utförs Personuppgifter som behandlas Laglig grund

•      Besvara och hantera eventuella ärenden via e-post, telefon, vår hemsida eller sociala medier

•      Identifiering av dig när du kontaktar oss

•      Namn

•      E-postadress

•      Telefonnummer

•      Adress

•      Den information du lämnar, t.ex. avseende vilka köp du har gjort genom våra erbjudanden

Om du besöker våra sociala medier (t.ex. vår Instagram) behandlar vi även:

·  Information från din profil (användarnamn och den bild du har valt på ditt konto)

·  Information du lämnar till oss

Intresseavvägning

Vår rättsliga grund för behandlingen är vårt berättigade intresse av att hjälpa dig med ditt ärende och annars kommunicera med dig.

Lagringstid: Uppgifterna lagras under tolv månader från det att ärendet är avslutat.

På sociala medier finns dina kommentarer och vår kommunikation kvar tills du själv tar bort kommentarerna och/eller kommunikationen. Material som kan upplevas stötande tas bort tidigare än så. Detta gäller exempelvis otrevliga kommentarer, ovårdat språk eller angrepp mot enskild person.

 

Om du deltar i en av våra tävlingar

Ändamål: För att genomföra tävlingen och publicera resultatet
Behandlingar som utförs Personuppgifter som behandlas Laglig grund

•      Administrera din anmälan eller ditt deltagande i tävlingen

•      Publicera resultatet från tävlingen, om du samtycker till det

•      Namn, t.ex. användarnamn på Instagram

•      Ditt tävlingsbidrag och annan information du lämnar till oss när du deltar i tävlingen, t.ex. e-mailadress

Intresseavvägning

Vår rättsliga grund för behandlingen är vårt berättigade intresse av att kunna administrera din anmälan och ditt deltagande.

Samtycke

Om du vinner den tävling du deltar i kommer vi att begära ditt samtycke för att kunna publicera resultatet i våra digitala kanaler. Om du inte lämnar ditt samtycke kommer vi inte att publicera information om din vinst.

Lagringstid: Ditt tävlingsbidrag finns kvar tills du själv tar ner det, t.ex. raderar din kommentar eller ditt inlägg. Om vi har re-postat inlägget i vårt flöde kan du när som helst be oss ta ner inlägget.

Om du har samtyckt till att tävlingsresultatet publiceras kommer vi att lagra uppgifterna fram tills att du anger att du vill att publiceringen tas bort.

 

Om du bett oss sluta skicka marknadsföring till dig

Ändamål: För att följa marknadsföringsregler
Behandlingar som utförs Personuppgifter som behandlas Laglig grund
•      Om du meddelat att du inte önskar få vår marknadsföring kommer vi lagra en notis om det i ett ”avregistreringsregister” för att säkerställa att vi inte marknadsför oss mot dig •      E-postadress

Rättslig förpliktelse

Vi har en skyldighet enligt marknadsföringslagen att säkerställa att du inte får utskick som du bett om att inte få.

Lagringstid: Du kommer finnas i vårt ”avregistreringsregister” tills vidare.

 

Intresseavvägning

Som vi har angett ovan behandlar vi vissa av dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning som laglig grund för behandlingen. Intresseavvägningen innebär att vi gör en intresseavvägning genom vilket vi har bedömt att vårt berättigade intresse av att utföra behandlingen väger tyngre än ditt intresse av att vi inte behandlar dina personuppgifter. Vad som är vårt berättigade intresse framgår i tabellerna ovan.

Integritetspolicy

WeSupero AB (”WeStudents” eller “vi”) värnar om din integritet. Därför samt för att följa GDPR vill vi informera dig om hur vi behandlar dina personuppgifter samt vilka rättigheter du har.

 • Sammanfattningsvis behandlar vi personuppgifter om dig som medlem för att:
 • Verifiera att du kan bli medlem hos oss, främst genom att säkerställa att du studerar
 • Administrera ditt medlemskap, d.v.s. ge dig möjlighet att logga in och använda WeStudents hemsida och/eller app där du kan ta del av fina erbjudanden och information anpassad för dig
 • Utfärda ett studieintyg som kan användas för att verifiera dig som student
 • Skicka nyhetsbrev, SMS och notiser med erbjudanden på produkter, tjänster, jobb och karriär
 • Visa anpassad marknadsföring i digitala kanaler
 • Kommunicera med dig
 • Anordna tävlingar
 • Förbättra vår tjänst, t.ex. genom att genomföra undersökningar
 • Undvika och hantera eventuella bedrägerier
 • Om du har valt att få våra nyhetsbrev behandlar vi dina personuppgifter för att skicka intressanta erbjudanden och nyheter till dig.
 • Om du kommunicerar med oss utan att logga in behandlar vi dina personuppgifter för att kunna kommunicera med dig.
 • Om du deltar i en tävling behandlar vi personuppgifter för att genomföra tävlingen.
 • Om du bett oss sluta skicka marknadsföring till dig lagrar vi information om det för att säkerställa att du inte ska få marknadsföring från oss

 

Nedan hittar du mer information om hur och varför vi behandlar dina personuppgifter. Vi beskriver vilka rättigheter du har när vi behandlar dina personuppgifter. T.ex. att du har rätt att inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten och att du när som helst invända kan invända mot marknadsföring.

Vi beskriver även vad vi har för laglig grund för behandlingen och hur länge vi lagrar dina personuppgifter.

 

 

Innehållsförteckning

Vem är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter?

Varifrån får vi dina personuppgifter?

Måste du tillhandahålla dina personuppgifter till oss?

Vilka har tillgång till dina personuppgifter och varför?

Delar vi dina personuppgifter utanför EU/EES?

Vilka rättigheter har du?

Detaljerad beskrivning av hur vi behandlar och lagrar dina personuppgifter

Om du är medlem hos oss

Om du har valt att få våra nyhetsbrev

Om du kommunicerar med oss utan att logga in

Om du deltar i en av våra tävlingar

Om du bett oss sluta skicka marknadsföring till dig

Intresseavvägning

 

Vem är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter?

WeSupero AB med organisationsnummer 556925-6646, ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter (personuppgiftsansvarig).

Om du har några frågor angående vår behandling av dina personuppgifter eller om du vill utöva någon av dina rättigheter kan du kontakta oss på vår e-postadress support@westudents.se eller ringa oss på telefonnummer 076-3146020. Vår postadress är Gyllenhjelmsgatan 6 BV, 64530 Strängnäs, Södermanlands län.

Varifrån får vi dina personuppgifter?

Främst behandlar vi dina personuppgifter som du har delat med oss. Vi hämtar information från andra i följande fall:

 • När du är medlem hos oss hämtar vi även information från Centrala Studiestödsnämnden (CSN) för att säkerställa att du är student.
 • Om du har kontakt med oss på sociala medier behandlar vi de personuppgifter som vi har fått från dig och som finns på de sociala medier du använder.
 • Om du deltar i en tävling på sociala medier kommer vi att hämta information från de sociala medier du varit aktiv på.

Måste du tillhandahålla dina personuppgifter till oss?

Vi måste behandla de personuppgifter som du anger när du blir medlem för att du ska kunna vara medlem. Vissa personuppgifter måste vi även behandla för att vi ska kunna följa krav i lagstiftning. Vilka uppgifter som du måste tillhandahålla kan du läsa i de tabeller nedan där den lagliga grunden är ingående eller fullgörande av medlemsavtalet samt rättslig förpliktelse. Om du inte lämnar sådana personuppgifter kommer du inte kunna bli eller vara medlem hos oss eller avregistrera dig från nyhetsbrev.

Vilka har tillgång till dina personuppgifter och varför?

Dina personuppgifter behandlas främst av oss på WeStudents. Vi kommer dock att dela dina personuppgifter med tredjeparter i enlighet med nedan.

 • För att ha fungerande IT-system och bedriva vår verksamhet på ett effektivt sätt delar vi dina personuppgifter med våra IT-leverantörer för att de ska kunna fullgöra sina skyldigheter gentemot oss i enlighet med det avtal vi har. IT-leverantörerna behandlar inte personuppgifterna för andra ändamål.
 • För att våra samarbetspartners som tillhandahåller erbjudanden ska få kännedom om att du är berättigad till erbjudanden kommer vi i vissa fall att dela dina uppgifter med dem i enlighet med medlemskapets syfte. Vi kan av denna anledning komma att dela dina personuppgifter med våra samarbetspartners som t.ex. söker efter extrajobbare med din profil.
 • För att ge dig och andra potentiella kunder anpassad marknadsföring genom digitala kanaler kommer vi att dela dina personuppgifter med den relevanta tjänsteleverantör som tillhandahåller den digitala kanalen, t.ex. Facebook.
 • Vi delar dina personuppgifter med externa partners som hjälper oss att administrera vår marknadsföring via digitala kanaler.

Delar vi dina personuppgifter utanför EU/EES?

Om du samtyckt till att få nyhetsbrev eller om du som medlem inte invänt mot utskick från oss använder vi oss av en molntjänst för nyhetsbrev där dina personuppgifter behandlas i USA.  Molntjänstleverantören behandlar endast personuppgifterna enligt vårt uppdrag och enligt våra instruktioner.

Den leverantör som vi använder för att skicka nyhetsbrev använder standardavtalsklausuler vid överföringen av personuppgifter utanför EU/EES. Vid överföring har leverantören vidtagit ett flertal skyddsåtgärder för att så långt som möjligt ge dina personuppgifter en väsentligt likvärdig skyddsnivå som inom EU/EES. Standardavtalsklausulerna har beslutats om av EU-kommissionen och kan användas av företag för att säkerställa skydd av personuppgifter vid överföring utanför EU/EES.

Vilka rättigheter har du?

I enlighet med dataskyddlagstiftning har du vissa rättigheter. Nedan kan du läsa mer om vilka dessa rättigheter är.

Rätt att återkalla ditt samtycke och att invända mot behandling

Du har rätt att återkalla hela eller del av det lämnade samtycket till behandlingen av dina personuppgifter. Återkallelsen av ditt samtycke får effekt efter att återkallelsen ägde rum.

Du har alltid rätt att invända mot att dina personuppgifter behandlas för marknadsföringsändamål och profilering, såsom nyhetsbrev och anpassad marknadsföring. Läs mer om automatiserat beslutsfattande inklusive profilering senare i policyn.

Du har också rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter som grundar sig på en intresseavvägning. Läs mer om vad en intresseavvägning innebär nedan. I vissa fall har du dock inte rätt att invända mot en behandling som grundar sig på en intresseavvägning, (t.ex. eftersom vi måste lagra dina personuppgifter). Så är fallet om vi kan uppvisa tvingande berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter eller om det sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.

Rätt till tillgång

Du har rätt att få en bekräftelse på om personuppgifter som rör dig behandlas av oss samt information om den behandling som vi utför, t.ex. ändamålen med behandlingen och hur länge uppgifterna sparas. Du kan även få tillgång till personuppgifterna och få en kopia av de personuppgifter som behandlas av oss.

Rätt till rättelse

Du har rätt till rättelse av eventuella felaktiga personuppgifter som rör dig och att få ofullständiga personuppgifter kompletterade.

Rätt till radering (rätten att bli bortglömd) och begränsning av behandling

Du har under vissa förutsättningar rätt att begära radering av dina personuppgifter. Sådana förutsättningar föreligger om t.ex. personuppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål som de samlats in eller behandlats för eller om du återkallar ditt samtycke som behandlingen grundar sig på och det inte finns någon annan rättslig grund för behandlingen.

Du har också rätt att begära att vi begränsar vår behandling av dina personuppgifter. Sådana förutsättningar föreligger om du t.ex. bestrider uppgifternas korrekthet eller om behandlingen är olaglig och du motsätter dig att personuppgifterna raderas samt istället begär en begränsning av uppgifternas användning.

Rätt att inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten

Du har alltid rätt att lämna klagomål till en behörig tillsynsmyndighet. I Sverige är detta Integritetsskyddsmyndigheten.

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att be oss att överföra vissa av dina personuppgifter vi har om dig till ett annat företag, när det är tekniskt möjligt (dataportabilitet).

Rätten gäller för personuppgifter som du har lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format om behandlingen grundar sig på ett samtycke eller ett avtal och behandlingen sker automatiserat.

Detaljerad beskrivning av hur vi behandlar och lagrar dina personuppgifter

Här kan du läsa mer i detalj om varför vi behandlar dina personuppgifter, vilka kategorier av personuppgifter vi behandlar samt vilken den lagliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter är. Du kan även läsa om hur länge vi lagrar dina personuppgifter.

Om du är medlem hos oss

Ändamål: För att ge dig behörighet som student och medlem
Behandlingar som utförs Personuppgifter som behandlas Laglig grund

•      Verifiera att du har rätt att bli medlem och ta del av våra tjänster genom ett utdrag från CSN (läs mer om automatiserat beslutsfattande nedan)

•      Tillhandahålla ett studiebevis till dig som du kan använda för att verifiera att du är behörig att ta del av våra erbjudanden

•     Namn

•     Personnummer

•     Information från din Bank-ID app

•     Information om vilken termin du har studiemedel för (lämnas automatiskt av CSN)

•     Adress (lämnas automatiskt av CSN)

Ingående samt fullgörande av ditt medlemsavtal

Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna ingå avtal med dig samt fullgöra det ingångna medlemsavtalet. Om uppgifterna inte lämnas har du inte möjlighet att bli medlem hos oss.

 

Personnummer behöver behandlas för att kunna få tillgång till uppgifterna från CSN när du blir medlem hos oss samt därefter vid inledningen av varje termin p.g.a. vikten av en säker identifiering då vi utfärdar studiebevis och kontrollerar att du aktivt studerar.

Lagringstid: Om det efter din registrering visar sig att du inte uppfyller villkoren för att bli medlem eller av annan anledning efter registreringen inte blir medlem kommer vi att radera dina uppgifter.

Om du blir medlem kommer vi att fortsätta lagra dina uppgifter i enlighet med vad som anges nedan under respektive ändamål.


Automatiserat beslutsfattande:
För att bedöma om du har rätt att ta del av erbjudanden används ett automatiserat beslutsfattande. Det görs för att bedöma om du är studerande och därmed kan få ett studiebevis samt enligt våra medlemsvillkor kan bli medlem. Vi behöver göra det för att kunna utfärda ett studieintyg, för att bedöma om du uppfyller våra villkor och för att erbjudanden hos våra samarbetsparters endast är tillgängliga för studenter varför vi behöver säkerställa att du tillhör den grupp som kan nyttja erbjudandet. Beslutet innebär att du antingen nekas ett medlemskap eller att du kan bli medlem hos oss. Du har inte möjlighet att invända mot automatiserat beslutsfattande som sker för att bedöma om du kan bli medlem hos oss eftersom bedömningen är nödvändig för att vi ska kunna ingå medlemsavtalet med dig. Däremot har du självklart ett fritt val att välja om du vill bli medlem eller ej. 

Ändamål: För att tillhandahålla ditt medlemskap
Behandlingar som utförs Personuppgifter som behandlas Laglig grund
•      Skapa och administrera ditt medlemskonto

•     Namn

•     E-postadress

•     Adress

•     Användarnamn

•     Lösenord

Fullgörande av ditt medlemsavtal

Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra det ingångna medlemsavtalet. Om uppgifterna inte lämnas har du inte möjlighet att vara medlem hos oss.

Lagringstid: Uppgifterna lagras så länge du är medlem hos oss (se om medlemskapets upphörande i våra villkor).

 

Ändamål: För att du ska kunna ta del av erbjudanden hos våra samarbetspartners
Behandlingar som utförs Personuppgifter som behandlas Laglig grund

•      Visa dig erbjudanden på produkter, tjänster, jobb och karriär

•      Lagra information om vilka erbjudanden som du använder och vilka banners du klickar på

•      I de fall samarbetspartners behöver få information om vilka erbjudanden som har använts kommer sådan information att delas anonymiserat, t.ex. för att ersättning som är beroende av antalet som nyttjat ett erbjudande ska kunna betalas ut

•     Utbildning

•     Lärosäte

•     Examensår

Om du väljer att ange dessa uppgifter behandlar vi även information om:

•     Jobbpreferenser

•     Intressen

Intresseavvägning

Behandlingen är motiverad av vårt berättigade intresse av att i enlighet med våra medlemsvillkor kunna visa dig erbjudanden som är relevanta för dig baserat på den information vi har om dig (profilering) samt för att du ska kunna nyttja erbjudanden hos våra samarbetspartners.

Läs mer om profilering nedan.

Lagringstid: Informationen kommer att lagras så länge du är medlem hos oss (se om medlemskapets upphörande i våra villkor) om du inte invänder mot behandlingen innan dess.

 

Ändamål: För att skicka marknadsföring till dig
Behandlingar som utförs Personuppgifter som behandlas Laglig grund

•      Skicka marknadsföring och nyhetsbrev med erbjudanden och information via e-post och notiser i appen och i inloggat läge på hemsidan

•      Om du väljer att lämna ditt telefonnummer får du även marknadsföring via SMS

•      Skicka personligt anpassad marknadsföring så att du får erbjudanden och information som vi tror att du är intresserad av (profilering), t.ex. jobberbjudanden som vi tror att är relevanta för dig

•      Namn

•      E-postadress

•      Telefonnummer

För anpassad marknadsföring behandlar vi även information om:

•      Den skola du studerar vid

•      Din utbildning

•      Ditt examensår

•      Dina intressen

•      Dina jobbpreferenser

•      Din användning av våra erbjudanden

•      Din användning av vår hemsida

Intresseavvägning

Behandlingen är motiverad av vårt berättigade intresse av att skicka marknadsföring som är relevant för dig baserat på den information vi har om dig (profilering). Du har rätt att invända mot profileringen samt marknadsföringen när uppgifterna samlas in samt vid varje utskick.

Läs mer om profilering nedan.

Samtycke

Information om hur du använder vår hemsida samlas in och analyseras enbart om du har valt att samtycka till detta.

Lagringstid: Informationen kommer att lagras så länge du är medlem hos oss (se om medlemskapets upphörande i våra villkor) om du inte invänder mot behandlingen innan dess. Du kan när som helst tacka nej till marknadsföring via e-post, SMS och notiser samt profilering. Viss marknadsföring, t.ex. erbjudanden är dock inbyggt i appen och på hemsidan och en del i syftet med ditt medlemskap. Vill du slippa denna typ av marknadsföring kan du när som helst avsluta ditt medlemskap.

Vi slutar samla in och analysera information om hur du använder hemsidan om du återkallar ditt samtycke.

 

Ändamål: För att marknadsföra oss i digitala kanaler
Behandlingar som utförs Personuppgifter som behandlas Laglig grund

•      Tillhandahålla anpassad marknadsföring i digitala kanaler (t.ex. på Facebook), inklusive i sociala medier och våra samarbetspartners webbsidor

•      Dela personuppgifter med nämnda aktörer

•      E-postadress

•      De erbjudanden som du har använt

•      Ytterligare information som du har lämnat till oss och som gör att vi kan anpassa marknadsföringen för att passa dig

Samtycke

Vi inhämtar dig samtycke för att kunna ge dig som medlem och andra potentiella kunder marknadsföring som är relevant för dig baserat på den information vi har om dig (”profilering”).

Läs mer om profilering nedan.

Lagringstid: Informationen kommer att lagras så länge du är medlem hos oss (se om medlemskapets upphörande i våra villkor) om du inte invänder mot behandlingen innan dess.

 

Profilering: Vi använder ett automatiserat beslutsfattande, så kallad profilering, för att visa dig de erbjudanden som passar dig bäst och för att tillhandahålla anpassad marknadsföring. Profilering görs för att vi annars inte hade kunnat visa relevanta erbjudanden och marknadsföring för just dig, t.ex. lediga jobb relevanta för just din utbildning. Profileringen innebär att du inte visas erbjudanden och marknadsföring som inte är relevantför dig. Du har rätt att invända mot profilering. Du kan läsa mer om din rätt att invända ovan där dina rättigheter förklaras.

 

Ändamål: För att förbättra vår tjänst
Behandlingar som utförs Personuppgifter som behandlas Laglig grund

•      Skicka förfrågningar om att delta i undersökningar om användning av vår tjänst

•      Hantera de svar som du lämnar i undersökningen

•      Sammanställa statistik av resultaten från våra undersökningar

•      Namn

•      E-postadress

•      Information som du lämnar i undersökningen

 

Intresseavvägning

Behandlingen är motiverad av vårt berättigade intresse av att kunna kontakta dig med en förfrågan om att utvärdera vår tjänst för att kunna förbättra vår tjänst.

•      Undersöka hur vår tjänst används för att kunna göra förbättringsåtgärder

•      Information om vilka erbjudanden som du har använt

•      Information om hur tjänsten används

Samtycke
Lagringstid: Vi skickar undersökningar till dig så länge du är medlem hos oss (se om medlemskapets upphörande i våra villkor). Vi upphör dock behandlingen av dina personuppgifter för detta syfte om du invänder mot att få inbjudningar till undersökningar. Vi kommer endast att sammanställa och lagra resultatet av undersökningarna anonymt.

 

När du använder vår hemsida utan att logga in: Vi kommer att använda cookies för att undersöka hur vår hemsida används samt för att ta fram statistik för användningen. Detta kan du läsa mer om vid vår information om behandling av cookies.

 

Ändamål: Bjuda in dig till eventuella tävlingar
Behandlingar som utförs Personuppgifter som behandlas Laglig grund

•      Bjuda in dig till tävlingar

Nedan hittar du information om hur vi behandlar dina personuppgifter om du väljer att delta i en av våra tävlingar.

•      Namn

•      E-postadress

•      Ditt tävlingsbidrag

Intresseavvägning

Behandlingen är motiverad av vårt berättigade intresse av att bjuda in dig till tävlingar samt att administrera din anmälan och ditt deltagande.

Lagringstid: Vi kommer att bjuda in dig till tävlingar så länge du är medlem hos oss (se om medlemskapets upphörande i våra villkor). Vi upphör dock behandlingen av dina personuppgifter i detta syfte om invänder mot att få inbjudningarna.

Vi kommer att lagra ditt eventuella tävlingsdeltagande under tiden tävlingen pågår samt i tre månader därefter.

 

Ändamål: För att undvika och hantera bedrägerier
Behandlingar som utförs Personuppgifter som behandlas Laglig grund

•      Kontrollera att vår tjänst används i enlighet med våra villkor och policys

•      Verifiera dig som användare vid inloggning

•      Bistå myndigheter vid utredningar om eventuella brott

•      Information från ditt användarkonto

•      Användarnamn

•      Lösenord

•      Användning av tjänsterna

Intresseavvägning

Vår rättsliga grund för behandlingen är vårt berättigade intresse av att upprätthålla kontroll av användningen av vår tjänst.

Lagringstid: Uppgifterna lagras så länge du är medlem hos oss (se om medlemskapets upphörande i våra villkor). Faktiska ärenden om bedrägerier lagras dock endast i tolv månader från det att ärendet är avslutat.

 

Om du har valt att få våra nyhetsbrev

Ändamål: För att skicka intressanta erbjudanden och nyheter till dig som samtyckt till detta
Behandlingar som utförs Personuppgifter som behandlas Laglig grund

•      Skicka erbjudanden och information via e-post eller SMS som du har samtyckt till att få

 

•      Namn

•      E-postadress och/eller telefonnummer

Samtycke
Lagringstid: Vi behandlar dina uppgifter tills du avregistrerar dig från våra utskick eller på annat sätt invänder mot marknadsföringen. Detta kan du när som helst göra.

 

Om du kommunicerar med oss utan att logga in

Ändamål: För att kommunicera med dig
Behandlingar som utförs Personuppgifter som behandlas Laglig grund

•      Besvara och hantera eventuella ärenden via e-post, telefon, vår hemsida eller sociala medier

•      Identifiering av dig när du kontaktar oss

•      Namn

•      E-postadress

•      Telefonnummer

•      Adress

•      Den information du lämnar, t.ex. avseende vilka köp du har gjort genom våra erbjudanden

Om du besöker våra sociala medier (t.ex. vår Instagram) behandlar vi även:

·  Information från din profil (användarnamn och den bild du har valt på ditt konto)

·  Information du lämnar till oss

Intresseavvägning

Vår rättsliga grund för behandlingen är vårt berättigade intresse av att hjälpa dig med ditt ärende och annars kommunicera med dig.

Lagringstid: Uppgifterna lagras under tolv månader från det att ärendet är avslutat.

På sociala medier finns dina kommentarer och vår kommunikation kvar tills du själv tar bort kommentarerna och/eller kommunikationen. Material som kan upplevas stötande tas bort tidigare än så. Detta gäller exempelvis otrevliga kommentarer, ovårdat språk eller angrepp mot enskild person.

 

Om du deltar i en av våra tävlingar

Ändamål: För att genomföra tävlingen och publicera resultatet
Behandlingar som utförs Personuppgifter som behandlas Laglig grund

•      Administrera din anmälan eller ditt deltagande i tävlingen

•      Publicera resultatet från tävlingen, om du samtycker till det

•      Namn, t.ex. användarnamn på Instagram

•      Ditt tävlingsbidrag och annan information du lämnar till oss när du deltar i tävlingen, t.ex. e-mailadress

Intresseavvägning

Vår rättsliga grund för behandlingen är vårt berättigade intresse av att kunna administrera din anmälan och ditt deltagande.

Samtycke

Om du vinner den tävling du deltar i kommer vi att begära ditt samtycke för att kunna publicera resultatet i våra digitala kanaler. Om du inte lämnar ditt samtycke kommer vi inte att publicera information om din vinst.

Lagringstid: Ditt tävlingsbidrag finns kvar tills du själv tar ner det, t.ex. raderar din kommentar eller ditt inlägg. Om vi har re-postat inlägget i vårt flöde kan du när som helst be oss ta ner inlägget.

Om du har samtyckt till att tävlingsresultatet publiceras kommer vi att lagra uppgifterna fram tills att du anger att du vill att publiceringen tas bort.

 

Om du bett oss sluta skicka marknadsföring till dig

Ändamål: För att följa marknadsföringsregler
Behandlingar som utförs Personuppgifter som behandlas Laglig grund
•      Om du meddelat att du inte önskar få vår marknadsföring kommer vi lagra en notis om det i ett ”avregistreringsregister” för att säkerställa att vi inte marknadsför oss mot dig •      E-postadress

Rättslig förpliktelse

Vi har en skyldighet enligt marknadsföringslagen att säkerställa att du inte får utskick som du bett om att inte få.

Lagringstid: Du kommer finnas i vårt ”avregistreringsregister” tills vidare.

 

Intresseavvägning

Som vi har angett ovan behandlar vi vissa av dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning som laglig grund för behandlingen. Intresseavvägningen innebär att vi gör en intresseavvägning genom vilket vi har bedömt att vårt berättigade intresse av att utföra behandlingen väger tyngre än ditt intresse av att vi inte behandlar dina personuppgifter. Vad som är vårt berättigade intresse framgår i tabellerna ovan.

 

 

Denna integritetspolicy fastställdes den XX 2021.