Allmänna villkor för WeStudents

1. Allmänt

 • När du väljer att registrera dig och därmed bli medlem hos WeSupero AB (”WeStudents” eller ” vi”) innebär det följande:
 • Du kan logga in och använda WeStudents hemsida eller WeStudents app i inloggat läge där du får fina erbjudanden och information från våra partners anpassade för dig
 • Ett studieintyg utfärdas som kan användas för att verifiera dig som student
 • Du får nyhetsbrev med erbjudanden på produkter, tjänster, jobb och karriär
 • Möjlighet att delta i eventuella tävlingar som vi anordnar
 • Du kan välja att delta i undersökningar
  • De erbjudanden som finns tillgängliga för dig som medlem är personliga och gäller under en begränsad tid samt enligt de villkor som anges vid respektive erbjudande.
  • Medlemskapet tillhandahålls av WeSupero AB med organisationsnummer 556925-6646. När du blir medlem kommer du att få godkänna dessa villkor som gäller för medlemskapet och förbinder dig därmed att följa dessa.

2. Medlemskap

 • Medlemskapet är gratis och ingås genom att du skapar ett konto där du anger förnamn, efternamn, personnummer, e-postadress, lärosäte, utbildning, examensår, studentkårsmedlemskap, användarnamn och lösenord samt godkänner villkoren. I appen och på hemsidan kan du ange ytterligare uppgifter för att få anpassade erbjudanden och marknadsföring.
 • Genom att godkänna villkoren garanterar att du har förstått villkoren, att du accepterat dessa samt att dina uppgifter är riktiga. Du är skyldig att fylla i korrekta och fullständiga uppgifter och ansvarar själv för de uppgifter som är felaktiga. Du ansvarar även för att de uppgifter som vi har om dig är uppdaterade och korrekta vilket innebär att du ska meddela oss om eventuella ändringar av dina uppgifter.
 • Endast du som är student vid svenskt universitet eller högskola och som är över 16 år och godkänner dessa villkor kan bli medlemmar hos WeStudents. När du blir medlem försäkrar du att du är över 16 år. Hos CSN finns en databas över aktiva studenter genom vilken vi kontrollerar att du uppfyller kravet på att vara studerande hos Centrala Studiestödsnämnden (”CSN”). Vi får ett utdrag ur databasen efter att du ger oss tillgång till ditt personnummer och verifierar din identitet med Bank-ID. Från databasen får vi information om, t.ex. din adress och vilken termin du har studiemedel för.

3. Personuppgifter

 • WeStudents är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som du lämnar i samband med att du blir medlem. WeStudents kommer behandla de personuppgifter som du själv väljer att lämna samt sådan information som vi får från CSN. Vi behandlar dina personuppgifter främst för att administrera ditt medlemskap, möjliggöra för dig att komma åt erbjudanden från våra samarbetspartners samt för att skicka marknadsföring till dig. Läs mer om vår personuppgiftsbehandling i vår Integritetspolicy.

4. Ditt konto

 • Ditt konto är personligt och du ansvarar själv för att ingen annan än du kan använda dina inloggningsuppgifter till appen. Du får inte avslöja dina inloggningsuppgifter för någon och ska se till att eventuell handling med uppgift om inloggningsuppgifter förvaras på ett sådant sätt att obehörig inte kan få tillgång till informationen. Om du misstänker att någon obehörig känner till dina inloggningsuppgifter behöver du omgående kontakta WeStudents för att anmäla detta.
 • Om WeStudents misstänker att ditt konto eller dina inloggnings­uppgifter missbrukas eller om användandet annars bryter mot villkoren har WeStudents rätt att stänga av dig från appen. Skulle missbruket ha lett till kostnader för WeStudents kan du vara skyldig att ersätta WeStudents för dessa så långt som möjligt enligt vad tvingande lag tillåter. WeStudents har även rätt att oavsett anledning ge dig nya inloggningsuppgifter.

5. Särskilda villkor för appen

 • WeSupero tar inte någon avgift för nedladdning och användning av appen. För att kunna använda appen eller viss version av den kan krävas att du har installerat viss programvara.
 • Du laddar ner appen i App Store. I App Store finns krav på att du som användare av appen uppfyller vissa särskilda villkor till förmån för Apple vilka du godkänner genom dessa villkor.
 • När du laddar ner appen gäller följande:
 1. Du godkänner att dessa villkor endast gäller mellan dig och WeSupero och inte mellan dig och Apple.
 2. Du godkänner att WeSupero, och inte Apple, ensamt ansvarar för appen och dess innehåll.
 3. Du godkänner att din rätt att använda appen är en icke överförbar rättighet som endast ger dig möjlighet att använda appen i Apple-märkta produkter som du äger eller kontrollerar och på ett sätt som är tillåtet enligt Apple Media Services användarvillkor. Detta hindrar dig dock inte från att komma åt och använda appen via andra konton som är kopplade till dig via familjedelning eller volyminköp.
 4. Du bekräftar att Apple inte har några skyldigheter vad gäller underhålls- och supporttjänster avseende appen. Vid eventuella fel- eller prestandaproblem ska du kontakta WeSupero direkt.
 5. Du bekräftar att WeSupero ensamt är ansvarigt i enlighet med dessa villkor för alla eventuella krav, förluster, skadeståndskrav, skador, utgifter eller kostnader som uppstår till följd av att eventuella garantier inte efterföljs, med undantag för sådana garantier som eventuellt lämnas av Apple.
 6. Du bekräftar att WeSupero, och inte Apple ansvarar i enlighet med dessa villkor för att bemöta alla krav från dig eller utomstående vad gäller appen eller ditt innehav och/eller användning av appen, inkluderat men inte begränsat till: (i) produktskada (ii) krav som uppstår till följd av att appen inte följer lag eller myndighetskrav (iii) krav som uppstår till följd av konsumentlagstiftning, integritetsskyddslagstiftning och annan likande lagstiftning. Detta inkluderar ansvar för om appen används tillsammans med ramverket för HealthKit och Homekit.
 7. Du godkänner att, i den händelse annan utomstående hävdar att appen eller ditt innehav och användande av appen inkräktar på dennes immateriella rättigheter, WeSupero ensamt, och inte Apple, är ansvarigt i enlighet med dessa villkor för undersökning, försvar, förlikning och avförande av alla sådana immaterialrättsliga krav.
 8. Du försäkrar att (i) du inte befinner sig i ett land som lyder under embargo från USA, eller som av USA har betecknats vara ett ”terroriststödjande” land; och att (ii) du inte är registrerad på någon lista hos amerikanska myndigheter såsom förbjuden eller begränsad part.
 9. Du åtar dig att utöver att följa dessa villkor även uppfylla eventuella tillämpliga avtalsvillkor från utomstående vid användning av appen.
 10. Du godkänner att Apple och Apples koncernbolag har rätt att inträda som part i dessa villkor och har rätt att genomdriva villkoren gentemot dig så som berättigad utomstående.

6. Användning

 • Du ansvarar själv för att ditt användande av medlemskapet inte orsakar skada eller annan olägenhet för någon. WeStudents följer svensk lag och har rätt att ta bort sådant som på något sätt är olämpligt eller olagligt. WeStudents har ensamt rätt att avgöra vad som ska anses som olämpligt. WeStudents tar inte ansvar för innehåll som har skapats av våra samarbetspartners.
 • Den rätt vi ger dig att använda medlemskapet och dess innehåll innefattar inte en rätt att:
  • kunna använda alla erbjudanden som lämnas av våra samarbetspartners utan detta regleras i villkoren mellan dig och våra samarbetspartners;
  • använda medlemskapet och dess innehåll för kommersiellt bruk;
  • efterlikna medlemskapet och dess innehåll;
  • sprida vidare erbjudanden som du har fått tillgång till som medlem, t.ex. rabattkoder;
  • låta någon annan få tillgång till ditt konto eller på annat sätt äventyra ditt kontos säkerhet;
  • rikta anspråk gentemot WeStudents på grund av eventuella anspråk som våra samarbetspartners riktar mot dig med anledning av ditt köp eller jobbsökande hos våra samarbetspartners;
  • ange felaktiga uppgifter vid avtalets ingående eller under avtalets giltighetstid; eller
  • kopiera, efterlikna, ladda ner, vidaresälja eller exploatera medlemskapet och dess innehåll.
 • De åtgärder som anges ovan under 4.3.(a)-(h) är inte tillåtna.

7. Medlemskapets avtalstid och upphörande

 • Medlemskapet startar när du skapar ditt konto och gäller tills vidare. Ditt medlemskap kan avslutas i enlighet med punkt 2-6.4.
 • Ditt medlemskap avslutas automatiskt om du har varit inaktiv i två år.
 • Du kan när som helst själv avsluta ditt medlemskap. Det gör du genom att meddela oss om att du önskar avsluta ditt medlemskap. Om du vill avsluta ditt medlemskap kommer det avslutas så snart vi har fått kännedom om din begäran om att avsluta medlemskapet. Du kan även avregistrera dig från våra utskick när som helst, det innebär dock inte att du slutar vara medlem.
 • WeStudents har rätten att för omedelbart upphörande avsluta ditt medlemskap om du bryter mot dessa villkor.
 • Medlemskapets upphörande får till följd att dina uppgifter raderas och att du inte längre har tillgång till medlemskapet. Du kommer då t.ex. inte ha möjlighet att logga in på ditt konto eller använda appen.

8. Immateriella rättigheter

 • Medlemskapet, WeStudents hemsida och app samt innehållet på dessa, inklusive katalogen över WeStudents partners och erbjudanden från partners samt tekniska lösningar bakom dessa skyddas av immateriella rättigheter och katalogskydd. Samtliga rättigheter tillhör WeStudents eller eventuella partners till WeStudents.
 • WeStudents innehåll på hemsida och app, samt katalog och varumärken får inte användas i större utsträckning än vad som är nödvändigt för att du ska kunna utnyttja medlemskapet enligt dessa villkor och på avsett sätt.

9. Ansvar

 • WeStudents tillhandahåller inte erbjudanden eller annonser för produkter, tjänster, jobb och karriär utan är enbart förmedlare av dessa. Det innebär att du ingår avtal med WeStudents samarbetspartner direkt när du gör ett eventuellt köp och utnyttjar ett erbjudande du hittat hos WeStudents. Villkoren gäller inte sådant köp och inte heller eventuell anställningsprocess som startas utifrån att du svarat på en annons via WeStudents.
 • Om du har frågor som rörande ett erbjudande, information eller en annons från WeStudents samarbetspartner ska du vända dig direkt till samarbetspartnern.
 • WeStudents avsikt är att information som lämnas i appen och på hemsidan alltid ska vara korrekt och uppdaterad samt att samarbetsparters erbjudanden ska gå att nyttja. WeStudents kan dock inte säkerställa att så alltid kommer att vara fallet. Partnern, inte WeStudents, ansvarar för riktigheten av dess erbjudanden, information och annonser. Avtal om köp ingås alltid mellan dig och samarbetspartnern och WeStudents kan inte hållas ansvarig för eventuell skada eller förlust som har skett inom ramen för ett sådant avtal med WeStudents samarbetspartners eller för skada på grund av partners konkurs eller liknande omständighet. Så långt det är möjligt i enlighet med all gällande lag omfattar WeStudents ansvar aldrig indirekta skador.

10. Funktionalitet och tillgänglighet

 • WeStudents strävar efter att medlemskapet och dess innehåll alltid ska fungera på ett felfritt sätt och fungera tillsammans med de standardwebbläsare som finns. Även om det är WeStudents ambition, kan vi inte garantera att innehållet tillhandahålls helt utan tekniska störningar. WeStudents kan under perioder behöva begränsa åtkomsten med anledning av t.ex. service, support, säkerhet eller av tekniska skäl.
 • I samband med att du blir medlem hos oss ges du möjlighet att nyttja digitalt innehåll via hemsidan eller genom appen. Du gör detta genom att logga in på ditt konto. Innehållet tillhandahålls enligt vid var tid senaste version. Om tekniska uppdateringar krävs kommer WeStudents att informera dig om dessa samt eventuella konsekvenser av utebliven uppdatering.
 • Skulle det uppstå tekniska problem, eller om du är missnöjd på något sätt, ska du kontakta WeStudents så snart som möjligt. WeStudents kontaktuppgifter finns angivna nedan under Kontaktuppgifter. WeStudents strävar alltid efter att hitta en lösning på problemet så snart som möjligt. Du har rätt att göra en reklamation av appen och hemsidan fram till och med två månader efter det att du avregistrera ditt konto. Vid godkänd reklamation har du rätt till de påföljder som följer av tvingande lag.
 • Vid tekniska problem ska du i den utsträckning som kan anses skälig samarbeta med WeStudents för att fastställa om det är din hårdvara, programvara eller nätanslutningar som orsakar eventuella problem. Skyldigheten att samarbeta är begränsad till de tekniskt tillgängliga medel som är minst ingripande för dig.
 • Du är ansvarig för att skydda din tekniska utrustning mot obehörig användning, inklusive användning av lämpligt anti-virusprogram och brandvägg.

11. Rätt att göra ändring

 • WeStudents har rätt att ändra och omstrukturera medlemskapet samt tekniskt och digitalt innehåll om det sker utan kostnad för dig och WeStudents har ett giltigt skäl för ändringen. WeStudents har ett giltigt skäl om ändringen sker på grund av anpassning till en ny teknisk miljö, till ett ökat antal användare eller andra viktiga operativa skäl samt för att förbättra användarupplevelsen. WeStudents kommer informera om ändringar i enlighet med tvingande lag.
 • Du har alltid rätt att när som helst säga upp ditt medlemskap oavsett om WeStudents ändrar innehållet i eller tillgången till ditt medlemskap.

12. Ångerrätt

 • Enligt EU:s konsumentskyddslagstiftning har du 14 dagars ångerrätt från den dag som du blivit medlem genom att skapa ett konto eller installerade appen. Eftersom medlemskapet är kostnadsfritt kan du göra detta genom att radera ditt konto och avinstallera appen. Du kan även kontakta oss på de kontaktuppgifter som framgår i punkt 14 i dessa villkor.

13. Ändring och överlåtelse av villkoren

 • WeStudents har rätt att göra ändringar i dessa villkor när som helst. Den senaste uppdaterade versionen av villkoren finns publicerade på hemsidan och i appen. Ändringar gäller från det att du har accepterat villkoren (i samband med att skapandet av Medlemskap eller inloggning på ditt konto), alternativt 30 dagar efter att WeStudents har informerat dig om ändringarna. Detta gäller dock inte om ändringen beror på förändringar i lag eller annan författning eller på myndighets bud och som innebär att ändringen måste gälla omgående. Skulle du vilja avsluta ditt medlemskap när du blir medveten om ändringar har du rätt att göra detta med omedelbar verkan.
 • Justerade villkor kommer att publiceras i appen och på hemsidan.
 • Genom att acceptera villkoren godkänner du att WeStudents får överlåta det avtal som du har ingått avseende ditt medlemskap till annat bolag som helt eller delvis, direkt eller indirekt ägs av WeStudents eller till bolag inom den koncern som WeStudents tillhör vid tidpunkten för överlåtelsen.

14. Kontaktuppgifter

 • Om du har några frågor eller vill lämna klagomål eller göra anspråk kan du kontakta oss på vår e-postadress support@wesupero.com eller ringa oss på telefonnummer 076-3146020. Vår postadress är Gyllenhjelmsgatan 6 BV, 64530 Strängnäs, Södermanlands län.

15. Tillämplig lag och tvist

 • Tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av dessa villkor ska avgöras enligt svensk lag och av svensk domstol.
 • Du kan också kontakta Allmänna reklamationsnämnden (ARN) för att få din tvist prövad. ARN kan kontaktas genom deras hemsida ARN.se eller genom att skicka ett brev till Box 174, 101 23 Stockholm.
 • Du har även möjlighet att klaga via EU:s webbaserade Tjänsten för tvistlösning som nås här.
 • WeStudents följer alltid rekommendationer från ARN och EU:s webbaserade tjänst för tvistlösning.